Nieuwsbrief oktober 2013

Voordracht Nieuwe Leden

In de bestuursvergadering van 10 september heeft bestuur uitgebreid stil gestaan bij de voordracht van nieuwe leden. Het bestuur heeft In de afgelopen periode  in samenwerking met de KNBSB een brief aan alle verenigingen binnen de bond laten uitgaan, met  het verzoek om “verdienstelijke “ leden voor te dragen voor lidmaatschap van De Kieviten. Van enkele verenigingen is inmiddels een voordracht ontvangen.

Winterbijeenkomst
Het bestuur heeft de winterbijeenkomst, in het kader van ons jubileum, vastgesteld op vrijdag 22 november. De tenniskantine van het Pim Mulier  sportpark te Haarlem is daarvoor gereserveerd. De avond staat in het teken van Softbal. Gastsprekers Graig Montvidas (coach Nederlands softbalteam) en Peter van der Aart (voorzitter organisatie WK softbal 2014) zullen op de bekende wijze weer geïnterviewd worden door Andy Houtkamp
De avond zal muzikaal worden omlijst !  De uitnodigingen en het aanmeldingsformulier voor deze avond zullen  in de loop van oktober  worden verzonden !

Kandidaat leden bestuur
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 16 maart 2013 hebben we afscheid genomen van voorzitter Johan de Bie en vice-voorzitter Wim Oosterhof. Henk den Duijn als voorzitter en Hans Heil als bestuurslid hebben de vrijgekomen plaatsen in het bestuur ingenomen. Secretaris-penningmeester Dries de Zwaan zal op de jaarvergadering in 2014 aftreden en zijn  bestuurstaken overdragen. De werkzaamheden van Andy Houtkamp maken het hem helaas niet altijd mogelijk  acte de présence te geven. Wij zijn echter zeer verheugd dat Jan Vlasveld (kandidaat-penningmeester ) en Ben Goorts (kandidaat-secretaris) bereid zijn de vrijgekomen plaatsen in te nemen. Het bestuur zal in de komende ALV van maart 2014 toestemming vragen om de benoeming te bekrachtigen.

Masterplan vergroting ledenaantal KNBSB
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het  “Masterplan vergroting ledenaantal KNBSB”. Doel van dit plan is om als KNBSB vanaf 2014 jaarlijks structureel 2% te groeien. Dus echte nieuwe leden. Een inspanning die moet leiden tot een grotere en gezondere sportbond, waarbij een totaalpakket honkbal en softbal wordt aangeboden voor mensen van 3 tot 93 jaar.
Het is de bedoeling om dit plan tijdens de komende ledenvergadering, maart 2014, aan de leden van De Kieviten voor te leggen. Na verkregen instemming van de leden zal het Masterplan door het bestuur van De Kieviten worden aangeboden aan het bestuur van de KNBSB. We zijn als Kieviten tenslotte een Propagandavereniging voor de honk- en softbalsport. Bij de uiteindelijke uitwerking en invoering van het plan zal een beroep worden gedaan op de kennis en kunde van onze leden. 

Voorbeelden van activiteiten zijn:
Meer nieuwe spelende 50+ ‘ers, uitbreiding van het aantal recreanten, het aanbieden van een familiepakket en het opzetten van een bedrijvencompetitie door het gehele  land.
Vanuit de KNBSB en  andere stromingen binnen de honk- en softbalsport worden al diverse activiteiten ontplooid en plannen ontwikkeld. Een specifiek  ledenwervingsplan bestaat echter nog niet. Het is de bedoeling dat deze activiteiten en plannen elkaar gaan versterken en waar nodig aanvullen.

Het doel blijft tenslotte:  “Met zoveel mogelijk mensen actief genieten van onze mooie sporten”.

Website 
Kijk ook eens op de website van de Kieviten. De website van De Kieviten is te bereiken via de site van de KNBSB en de link De Kieviten onder het hoofdje KNBSB of via www.dekieviten.com.

 Ledeninfo
Ons erelid Wim Oosterhof is na een revalidatie periode van meer dan een jaar begin oktober weer thuisgekomen. Met gebruik van de noodzakelijke hulpmiddelen kan hij zich in huis weer knap verplaatsen. Of zoals hij na zijn heupoperatie liet weten: “Er zijn ergere dingen in het leven”. We wensen Willem snel een verder herstel toe en rekenen op zijn aanwezigheid op de winterbijeenkomst!

E-mail gegevens
Van veel leden beschikken wij al over een e-mailadres. Tenslotte is de e-mail  het communicatiemiddel  van vandaag de dag geworden. Regelmatig blijkt echter dat e-mailadressen zijn gewijzigd. Vergeet daarom a.u.b. niet deze wijziging ook aan het secretariaat van De Kieviten door te geven.  
Aan die leden die deze nieuwsbrief per post ontvangen en wel over een e-mailadres beschikken doet het bestuur een dringend verzoek om het e-mailadres aan het secretariaat door te geven, zodat we de steeds maar stijgende portokosten tot een minimum kunnen beperken.

Haarlem, 16 oktober 2013.

Bestuur De Kieviten.